«Βοήθεια στο σπίτι»: 12 εκατ. στην Ε.Ε.Τ.Α.Α για τη χρηματοδότηση της Β δόσης

Έπειτα από απόφαση των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, αποφασίστηκε η μεταφορά του ποσού των δώδεκα
εκατομμυρίων ευρώ (12.000.000,00€) από το Α.Κ.Α.ΓΕ.
στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της Β΄ δόσης που
αφορά στο 30% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των
40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις
υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που
παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από
1.1.2019- 31.12.2019 στους συνταξιούχους των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης-Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45
156 ), με έκδοση επιταγών , σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 12 της Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012
(Β΄ 2371) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
ΦΕΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, EETAA, Β ΔΟΣΗΠέμπτη, Ιούνιος 27, 2019