Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΣΠΑ: Ανοικτή η πλατφόρμα για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων – 15 SOS...

ΕΣΠΑ: Ανοικτή η πλατφόρμα για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων – 15 SOS για τη χρηματοδότηση

Ανοικτό για αιτήσεις είναι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων, έως τις 29 Φεβρουαρίου, θα παραμείνει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», με προϋπολογισμό 190 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 400.000 ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο. Οσον αφορά στο ποσοστό ενίσχυσης, είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Μάλιστα, δύναται να αυξηθεί κατά 10%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά. Επιπλέον, μπορεί να αυξηθεί κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας), τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Που απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Στο πλαίσιο αυτής, καλύπτονται δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, ψηφιακός εξοπλισμός – λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού, Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, προβολή, εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, μεταφορικά μέσα, μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας κ.λπ. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της προκήρυξης της δράσης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς την προσκόμιση φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ, app.opske.gr). Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί συγκριτική αξιολόγηση.

Ακολουθούν 15 απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν στο πρόγραμμα:

1. Μπορεί μια επιχείρηση να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επένδυσης και στη συνέχεια να δημιουργήσει υποκατάστημα με επιπλέον ΚΑΔ που δεν περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο παράρτημα της πρόσκλησης;

Οχι, καθώς η επιχείρηση θα πρέπει να δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

2. Πώς υπολογίζεται η διάρκεια (6ετίας/12ετίας) ενός μισθωτηρίου/παραχωρητηρίου;

Η διάρκεια του μισθωτηρίου/παραχωρητηρίου θα πρέπει να είναι 6 ετών (ή 12 ετών) από την ημερομηνία της προκήρυξης της δράσης, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης. Σημειώνεται πως μισθωτήριο με έναρξη π.χ. 18/02/2024 θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον ημερομηνία λήξης 17/12/2029 (6ετία) ή 17/12/2035 (12ετία).

3. Για ένα επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ τι ποσό θα πρέπει να τεκμηριωθεί για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60%;

Αποτελεί τυπική προϋπόθεση του προγράμματος η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής. Συνεπώς, αν ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ενός επενδυτικού σχεδίου είναι 100.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 45% (Δημόσια Δαπάνη 45.000 ευρώ), θα πρέπει να τεκμηριωθεί το 60% της ιδιωτικής συμμετοχής (100.000-45.000 ευρώ), δηλαδή το 60% των 55.000 ευρώ, άρα 33.000 ευρώ.

4. Επιχείρηση (νεοσύστατη ή υπό σύσταση) μπορεί να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο σε κατοικία;

Η επιχείρηση θα πρέπει να υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο σε αυτοτελή/διακριτό επαγγελματικό χώρο.

5. Η οικοδομική άδεια πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της προκήρυξης;

Η οικοδομική άδεια (ή όποιο άλλο έγγραφο αναφερόμενο στην πρόσκληση προσκομιστεί αντί της οικοδομικής άδειας) πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της υποβολής της αίτησης και να είναι σε ισχύ.

6. Είναι επιλέξιμη άδεια δόμησης που έχει εκδοθεί στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι σε εταίρο/μέτοχο του φορέα της επένδυσης είτε για υπό ίδρυση επιχείρηση είτε για νεοσυσταθείσα;

Είναι επιλέξιμη, εφόσον προκύπτει από άλλο έγγραφο (π.χ. τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήριο, παραχωρητήριο) ότι ο φορέας της επένδυσης έχει τα δικαιώματα χρήσης αυτού.

7. H τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών από τράπεζες του εξωτερικού;

Για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής γίνονται αποδεκτά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από χώρες της Ε.Ε., Ελβετία και Μ. Βρετανία, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής τους.

8. Αν είτε σε νεοσύστατη είτε σε υπό ίδρυση επιχείρηση συμμετέχουν άνω του ενός εταίρου μπορεί να δείξει τραπεζικά διαθέσιμα μόνο ο ένας εταίρος;

Γίνεται αποδεκτή η απόδειξη της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής από τον έναν εταίρο κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, με την προϋπόθεση στην υλοποίηση της επένδυσης όλοι οι εταίροι/μέτοχοι να έχουν καταβάλει στο κεφάλαιο της επιχείρησης το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής που τους αναλογεί κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό σχήμα.

9. Για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής μπορούν να προσκομισθούν χρηματικά διαθέσιμα προσώπων που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς από κοινού με άλλους δικαιούχους (τραπεζικός λογαριασμός με συνδικαιούχους);

Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικών διαθέσιμων από λογαριασμό στον οποίο εκτός από τον δικαιούχο υπάρχουν και άλλοι συνδικαιούχοι.

10. Ως τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής μπορούν να προσκομιστούν βεβαιώσεις τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν είτε σε ατομική επιχείρηση ενός μετόχου του φορέα της επένδυσης είτε σε επιχείρηση (νομικό πρόσωπο) στην οποία συμμετέχει ο μέτοχος του φορέα της επένδυσης;

Δεν γίνεται αποδεκτή τεκμηρίωση ιδιωτικής συμμετοχής με βεβαίωση τραπεζικών λογαριασμών άλλων επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ως φυσικό πρόσωπο μέτοχος του φορέα της επένδυσης.

11. Στην περίπτωση που μια συνδεδεμένη/συνεργαζόμενη επιχείρηση δεν είχε προσωπικό κατά τα εξεταζόμενα έτη, τι δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσει;

Εφόσον δεν είχε προσωπικό και αυτό δεν τεκμηριώνεται από το Ε3 της επιχείρησης, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

12. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση στο Παράρτημα Ι των Δικαιολογητικών Υποβολής αναφέρεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο προσφορές για κάθε δαπάνη της κατηγορίας «Μηχανήματα – Εξοπλισμός» καθαρής αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Η εν λόγω απαίτηση εφαρμόζεται σε επίπεδο δαπάνης ή κατηγορία δαπάνης;

Η συγκεκριμένη απαίτηση εφαρμόζεται για κάθε διακριτό φυσικό αντικείμενο, σε επίπεδο (εγγραφής) δαπάνης στο ΟΠΣΚΕ, ανεξάρτητα της υποκατηγορίας στην οποία ανήκει. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάτμηση της ενιαίας δαπάνης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο για την αποφυγή της συγκεκριμένης υποχρέωσης. Αν δεν υποβληθούν τουλάχιστον δύο προσφορές, η εν λόγω δαπάνη απορρίπτεται. Μόνο στην περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ. ειδικές κατασκευές κ.λπ.) προσκομίζεται μία συνοδευόμενη με σχετική τεκμηρίωση.

13. Πόσες ΕΜΕ οφείλει να διαθέτει η επιχείρηση για την επίτευξη του στόχου για το επιπλέον 5% του ποσοστού επιχορήγησης;

Η επιχείρηση πρέπει να δεσμευθεί ότι θα διαθέτει 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

14. ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο φορέα (π.χ. ΟΑΕΔ) προσμετράται στην επίτευξη του στόχου που σχετίζεται με το επιπλέον 5% ποσοστό ενίσχυσης;

Oχι, δεν προσμετράται στις ΕΜΕ της επιχείρησης ΕΜΕ μισθωτής εργασίας που επιδοτείται από άλλο φορέα π.χ. ΟΑΕΔ, καθώς η ΕΜΕ αυτή είναι έμμεσα επιδοτούμενη μέσω της δράσης λόγω της προσαύξησης της δημόσιας χρηματοδότησης από 45% σε 50%.

15. Ποια ορίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου;

Η τελευταία ενέργεια από πλευράς δικαιούχου (τελευταίο τιμολόγιο ή/και τελευταία πληρωμή) ορίζει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Πηγή

via

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular